پروژه احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر ساري

• كارفرما: شركت آب و فاضلاب مازندران
• مشاور: شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
• تاريخ قرارداد:1387

مشخصات پروژه:

تصفيه خانه فاضلاب ساري مدول اول SS8

با ظرفيت 4000 متر مكعب در ساعت

سيستم تصفيه خانه فاضلاب به روشMLE می باشد.